عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز:

برخی مدیران به آموزش اعتقادی ندارند

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز می‌ گوید: اینکه در برخی سازمانها یا ادارات آموزش‌ها دارای ناکارآمدی بوده و با مشکل مواجه می‌شوند علت را باید در مدیرانی جستجو کرد که هیچ اعتقادی به آموزش ندارند و آن را امری فانتزی می‌دانند.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز محمد حسین پور در شانزدهمین جلسه کمیته علمی، آموزشی و فنی مدیریت بحران استان خوزستان گفت: در بسیاری از سازمانها اگر امروزه امر آموزش را تعطیل کنیم به صرفه و صلاح سیستم است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز می‌گوید: با شیوه‌ای که در تعریف، اجرا و هدف گذاری آموزش‌های جامع مدیریت بحران در سازمانها دیده می‌شود به نظر می‌رسد با هدف گذاری اولیه آن فاصله‌های بسیار زیادی دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد دارم آموزشهای جامع مدیریت بحران باید همانند کشورهای پیشرفته دنیا به صورت نظامی باشند که اگر مورد غفلت واقع شوند دشمن بر ما چیره می‌شود.

حسین پور یادآوری کرد: هر گونه آموزش در سازمانها و ادارات نیاز به باور دارد و این باور باید ابتدا در مدیران مجموعه‌ها متجلی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز در پایان می‌گوید: اینکه در برخی سازمانها یا ادارات آموزش‌ها دارای ناکارآمدی بوده و با مشکل مواجه می‌شوند علت را باید در مدیرانی جستجو کرد که هیچ اعتقادی به آموزش ندارند و آن را امری فانتزی می‌دانند.