برگزاری کارگاه آموزشی جهت آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// کارگاه آموزشی جهت آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان در روز گذشته برگزارشد.

سمیه سلیمانی چشمه علی کارشناس مقطع آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان بیان کرد :《مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان در ۲۶ دی ماه ۹۸ اقدام به برگزاری سه کارگاه آموزشی جهت آموزگاران مقطع ابتدایی خود نمود . در این کارگاهها اساتید استانی ، خانم ها نوروزی ، منصوری و نجفی به تدریس و ارائه مطلب پرداختند.》
هدف آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان از دعوت از مدرسین استانی جهت حضور در شهرستان ، به روز آوری آموخته های آموزگاران و هماهنگی در تدریس با سایر مناطق کشور می باشد.
با توجه به اینکه پایه و اساس آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی شکل می گیرد جهت دستیابی به یک آموزش و پرورش پویا توجه به این مقطع ضروری می نماید.