معاون بهبود تولیدات دامی خوزستان خبر داد:

تولید بیش از شش هزار و ۹۰۰ تن تخم مرغ در خوزستان/ افزایش ۴ ﻫﺰﺍﺭ تنی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ استان تا پایان سالجاری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تولید شش ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۹۵۷ ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ طی ۹ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ در استان خبر داد.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرگزاری خورنا ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﯿﺮ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ضمن اعلام این خبر گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ نیز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ۲۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ چهار ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻭﯼ در پایان ﺗﺼﺮﯾﺢ کرد: ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۱۲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﻍ ﺗﺨﻤﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﺳﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵۷۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ۸۱۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.