اقدام عجیب شهرداری رامشیر؛ اداره برق حفر میکرد، شهرداری پر می کرد!

خورنا – فرزاد شعبانی

در حالیکه اداره برق رامشیر جهت توسعه شبکه برق خیابان های اطراف مسجد امام خمینی مشغول آماده سازی حفره‌های تیر برق بود، شهردار رامشیر بعلت آنچه عدم هماهنگی عنوان کرد، دستور به پر کردن حفره های ایجاد شده داد!

بنابر همین اقدام، ماشین آلات دو اداره مذکور همزمان به کار حفر و پر کردن ادامه دادند و صحنه‌ای مضحک اما اسفناک خلق کردند!

این در حالیست که شهرداری می توانست با ممانعت از ادامه کار تا روشن شدن وضعیت هماهنگی با اداره برق، از دوباره کاری و تضییع هزینه‌های عمومی پیشگیری کند.