معارفه فرماندار جدید آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا و بنابر شنیده ها از منابع موثق، صبح چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ۱۰ صبح مراسم تودیع و معارفه فرماندار آغاجاری برگزار خواهد شد.