علی خدری گزینه فرمانداری آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا و بنا برشنیده ها از منابع موثق، علی خدری فرماندار اندیکا، در روزهای آینده بعنوان فرماندار آغاجاری معرفی خواهد شد.