راه نجات ادبیات خوزستان حذف مافیا وپیمانکاران ادبی است

مصطفی بوعذار شاعر ونویسنده خوزستانی با اشاره به جریان های ناسالم ادبی در ادبیات خوزستان گفت:نهادهای موازی فرهنگی وبرگزاری محافل ادبی توسط سازمانها وادارات گاها هیچ تاثیری در رشد وارتقای ادبیات ندارند واغلب با هدف تولید آمار وارقام صورت میگیرد که جنبه های دورهمی دارد.

ایشان تلاش مجموعه ارشاد خوزستان درجهت برگزاری جشنواره شعر رضوی را خوب توصیف کردند وافزودند: علیرغم نقد هایی که بر هر رویدادی وارد است برخی جشنواره ها ورویدادهای ادبی همچون ناله های فرات و جشنواره شعر خوزستان در استان بر اساس رابطه های موجود وهمچنین مشکلات ساختاری شکل میگیرند که در سطح استان وکشور گلایه های شاعران را در پی داشته است.

بوعذار اشتباه مکرر برخی مدیران فرهنگی دراستان وباج خواهی جریان های مسموم ادبی وشناخته شده را آفت ادبیات خوزستان خواند وتصریح کرد:نقد های جدی به برخی مدیران به اصطلاح فرهنگی وارد است که از بانیان جلسات ادبی هستند و نگاه ابزاری به شاعران و نویسندگان استان دارند و نه تنها برخی شاعران را نمی شناسند بلکه پاسخگوی شاعران ونویسندگان نیستند.
دبیر جشنواره ادبی خوزخندان ادامه داد: حجم مطالبات شاعران اهوازی ازسالیان دور انباشه شده است واز فضای موجود فقط باند مافیای ادبیات خوزستان متشکل از برخی سودجویان وفرصت طلبان متنفع هستند وشاعران غیر همراه محکوم به حذف وخانه نشینی هستند.

توزیع عادلانه امکانات ومنابع مالی در میان انجمن های فعال ادبی درخوزستان صورت نمیگیرد واین باعث رخوت وبی انگیزگی میشود

این مدیر فعال فرهنگی گفت: انجمن های فعال وسالم ادبی وبرخی محافلی که در شهرستانها به دور از حاشیه های معمول به کشف وپرورش استعداد های جوان میپردازند باید مورد حمایت قرارگیرند وفرصت ظهور وبروز را از سوی مدیران فرهنگی داشته باشند

مدیر انجمن ادبی شاهد اهواز گفت: ساماندهی جشنواره ها و رویداد های ادبی استان سالها برزمین مانده است
داوربخش ادبی جشنواره ملی سرزمین نور افزود:برگزاری جلسات شعر ۱۰ نفره وشعرخوانی شاعران برای یکدیگر در سالن اجتماعات یک اداره وغیرعمومی وبدون مخاطب چه خروجی دارد؟
پروژه بگیران وپیمانکاران ادبی بنام ادبیات خوزستان با همراهی برخی مدیران ناکارآمد همچنان جولان می دهند وعزمی برای بهبود این وضعیت موجود نیست.

این شاعر خوزستانی خاطر نشان کرد:عبور از مافیای ادبیات و کوتوله های ادبی،
چرخش نخبگان ادبیات در رویداد های ادبی وآسیب شناسی جشنواره های ادبی از نیاز های اساسی این حوزه می باشد.