گزارش تصویری:

بازید و حضور به موقع دکتر نوید شعبانی از تپه رانشی نفتک و دیگر مناطق شهر در پی بارش روزهای گذشته

گزارش تصویری از بازید و حضور به موقع دکتر نوید شعبانی از تپه رانشی نفتک و دیگر مناطق شهر در پی بارش روز گذشته