جوابیه شهرداری رامشیر به بخش صدای مردم خبرگزاری خورنا در رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

روابط عمومی شهرداری رامشیر طی جوابیه ای به خورنا نوشت:
مسئولین خدمات شهری شهرداری اقدام به نظافت فضای سبز روبروی شهرداری رامشیر کردند،ضمن عذرخواهی بابت وضعیت رخ دادهاز شهروندان نیز تقاضای رعایت بهداشت در امکان عمومی را نیز داریم