سناریوی جدید فساد علمی و خرید و فروش مدرک توسط دانشگاههای دولتی به مدیران متمول

خورنا|سرویس علمی: برخی گزارش های متقن رسیده به خورنا حکایت از آن دارد بعضی از دانشگاههای دولتی استان با دریافت منابعی از مدیران متمول آنها را در دوره های دانشگاهی پذیرش می کنند.

به گزارش خورنا، همچنین این مدیران با استفاده از منابع مالی بیت المال قراردادهای پژوهشی با اساتید راهنما و مشاور منعقد می کنند تا بدون حضور در کلاس درس و رعایت استانداردهای علمی فارغ التحصیل شوند.

چنین روند رانتی توسط مدیران مالی موجبات بی انگیزگی کارکنان خود شده است زیرا این مدیران بدون اجازه مقامات مافوق و خلاف بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان دولت رفتار می کنند و از سوی دبگر اعتبار علمی مدارک دانشگاه را نیز خدشه دار می سازد زیرا تصور عمومی جامعه از دانشگاه فراتر از فروش مدرک برای کسب درآمد است.

انتظار می رود نهادهای نظارتی و دادستانی در این موضوع ورود کنند و مصادیق مرتبط با سواستفاده از رانت علمی در دانشگاههای استان را پیگیری نمایند.