برداشت محصول کنجد و شالی برنج در روستاهای بخش مرکزی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا _ روستاهای بخش مرکزی امیدیه یک دهه از خشکسالی مداوم و کم آب شدن رودخانه زهره رنج می بردند.

درسال زراعی جدید نزول رحمت الهی موجب رونق دوباره کسب و کار کشاورزان این منطقه شد.