بهره برداری از ۵ سایت همراه اول روستایی در استان خوزستان

سایتهای روستایی همراه اول بی بی حکیمه، کوه بنید، چهاربیشه، سدگتوند۲ و خسروآباد نصب و مورد بهره برداری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان به منظور توسعه و بهره مندی روستاییان از تکنولوژی شبکه ارتباطی همراه با تلاش تیم عملیاتی و کارشناسان فنی مخابرات منطقه خوزستان سایتهای روستایی همراه اول بی بی حکیمه شهرستان بهبهان، کوه بنید شهرستان آغاجاری و چهاربیشه شهرستان شوشتر با تکنولوژی (۲G) و سدگتوند ۲ با تکنولوژی ( ۳G ) و خسروآباد شهرستان اروندکنار با تکنولوژی ( ۲G/3G ) نصب و راه اندازی شد.

براساس این گزارش با نصب و راه اندازی سایتهای روستایی همراه اول بی بی حکیمه بهبهان، کوه بنید آغاجاری و چهاربیشه شوشتر بهره مندی ساکنین این روستاها و مناطق نزدیک از نعمت تلفن همراه میسر شد.
همچنین نصب و راه اندازی سایتهای پرسرعت سدگتوند۲ و خسرو آباد سبب بهره مندی روستاییان این مناطق و ساکنین روستاهای اطراف و نزدیک از پوشش شبکه ای مطلوب و اینترنت پرسرعت گردید.

گفتنی است جهت نصب و راه اندازی این سایتها مبلغ ۷۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران هزینه شده است.