توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی در دستور کار پترول

خورنا|باقرگل فر:بنابه گزارش سرویس نفت و پتروشیمی ؛ رسول اشرف زاده، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول) با اشاره به اینکه رویکرد این شرکت در جهش سوم صنعت پتروشیمی نگاه به پایین دست است، گفت: تا پایان امسال تولید در واحد سولفات پتاسیم ۴۰ هزار تنی ارومیه آغاز می شود. 

الفین ایلام و اوره و آمونیاک لردگان نیز براساس برنامه امسال راه اندازی خواهند شد.با بهره برداری از طرح های این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی افزوده می شود.