مصونیت برای اطلاعات مالی نمایندگان

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: رئیس مجلس در نشست سران قوا مطرح کرد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند./