آقایان مسئول! نوع مدیریت حاکم در بخش غیزانیه از چه عقلانیتی پیروی می کند

غیزانیه نماد مقاومت و ایستادگی در برابر محرومیت خوزستان است
سرزمین غنی و بی نیاز کشور و خوزستان در طول ادوار در انحصار فرصت طلبان و منفعت طلبان قرار گرفته وقطار پیشرفت و توسعه آن نه تنها به کندی پیش می رود,بلکه در دولت های مختلف دچار بحران های گوناگونی قرار گرفته و نمی دانم مردم غیزانیه تاوان چه گناهان نکرده ای را پس می دهند,,!خدمات قطره چکانی به این سرزمین با وجود انباشت ثروت آن قیاس مع الفارق است, و وجدان ها را بدجور آزرده خاطر کرده است,آموزش و پرورش در خوزستان که شبه ورشکسته شده است,در غیزانیه کلاس های خسته کننده,فاقد امکانات,نبود معلم,والدین ناراضی در کل شیوه مدیریت فاجعه بار, آن را به محلی برای هرج و مرج تبدیل کرده است,مشکلات بخش غیزانیه فقط محدود به آموزش و پرورش نمی شود,ورزش که به تعبیری مکمل آموزش و پرورش نیز هست, متاسفانه در غیزانیه با بحران عملکرد و تبعیض مواجه شده است,عدم رسیدگی به امور ورزش بخش غیزانیه از جمله عدم توسعه سرانه ورزشی آن از ابتدای انقلاب تاکنون جای هیچ توجیهی برای مسولین این حوزه باقی نمی گذارد, امروز جوانان سرزمین غیزانیه بدلیل عدم توزیع عادلانه کمک های ورزشی از سوی متولیان امر به اعتیاد و انحراف دچار شده اند,چگونه است که بخشی با ۹۵ روستا و جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزارنفر سرانه ورزش آن صفر است,شگفتی آنجاست که شما ۶۰۰ چاه نفتی داشته باشی ولی هیچی سهم از توزیع امکانات ورزشی شرکت های نفتی نداشته باشی!مطمنا مسولیت مستقیم انحراف و اعتیاد جوانان غیزانیه در دنیا و آخرت متوجه مسولینی است که به وظایف اجتماعی خویش در قبال مردم کوتاهی کردند.
زیرا که بعد از چندین دهه به اندازه یک چمن مصنوعی برای این جوانان ارزَش قائل نبودید.
بخش آب و کشاورزی غیزانیه نیز دست کمی از آموزش و پرورش و ورزش ندارد,چندین هزار هکتار زمینهای قابل کشت غیزانیه که امروز می توانست گام مهم واساسی در اقتصادی مقاومتی باشد را با بی تدبیری به منشا ریزگردها تبدیل کردن به نوعی ظلم به مردم غیزانیه, خوزستان و کشور بود,در جای که می شد با یک تیر دو نشان زد هم جوانان غیزانیه و حتی خوزستان را از بیکاری نجات داد و هم راهبرد اقتصاد مقاومتی رهبری معظم برای عبور از تحریم ها را جامه عمل پوشاند,مع الاسف به سادگی از آن عبور کردیم و مجبور شدیم زمین های خشمگین از سومدیریت ها را از بیت المال آرام کنیم, در پایان به رغم برخورداری از منابع عظیم خدادادی و انسانی شایسته است مسولین و نمایندگان مجلس بفرمایند نوع مدیریتی برای توسعه و عمران بخش غیزانیه از چه عقلانیتی استفاده می کند.

عزت مستدام
امین مشفقی فعال اجتماعی