بهره برداری از ۸ سایت همراه اول در خوزستان

سایت های همراه اول شهیدرجایی، عبدالسیدمریوش، سرقلعه فالح، جنگه، میدان ارجان، قلعه کعبی، مراونه، میدان ارجان و پل کیانشهر نصب و مورد بهره برداری قرارگرفت.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان به منظور توسعه شبکه ارتباطی و گسترش پوشش شبکه همراه اول در روستاها، با تلاش کارشناسان متخصص مخابرات منطقه خوزستان، سایت های همراه اول روستایی شهیدرجایی باغملک، عبدالسیدمریوش شوشتر، سرقلعه فالح و جنگه ایذه با تکنولوژی ۲G نصب و راه اندازی شد.

با نصب و بهره برداری از این دکلهای همراه اول، استفاده ساکنین این روستاها و روستاهای اطراف از نعمت خط تلفن همراه اول امکان پذیر شد.

با راه اندازی سایتهای پرسرعت روستایی همراه اول قلعه کعبی بهبهان و مراونه اهواز با تکنولوژی ۲G و ۳G ساکنین این روستاها و روستاهای اطراف و نزدیک میتوانند با استفاده از اینترنت پرسرعت همراه، از خدمات دولت الکترونیک بهره مندشوند.

همچنین به منظور تقویت پوشش آنتن و دیتای همراه و در راستای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مشترکان همراه اول، سایتهای جدید و پرسرعت میدان ارجان بهبهان و پل کیا نشهر اهواز با تکنولوژی ۲G و ۳G و ۴G نصب و راه اندازی گردید.
براساس این گزارش جهت راه اندازی و نصب این سایتها، جمعاً مبلغ ٩۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (طرح USO ) و شرکت مخابرات ایران هزینه شده است.