نحوه دفع زباله های عفونی در بیمارستان معرفی بندرماهشهر/ وای به روزی که بگندد نمک

کلیپی از وضعیت اسفبار نحوه دفع زباله های عفونی در بیمارستان حاجیه نرگس معرفی بندرماهشهر در فضای مجازی منتشر شده که از بی تفاوتی این مجموعه و شبکه بهداشت و درمان نسبت به بیماران و مراجعین به این بیمارستان حکایت دارد.

همانطور که در فیلم مشاهده می شود زباله های بیمارستان معرفی بندرماهشهر در یک گوشه از محوطه بیمارستان اینچنین به حال خود رها می شود و مدیریت این مجموعه حتی از تهیه سطل آشغال مناسب دریغ نموده است.

برخی از این پسماندها، زباله های عفونی و فوق خطرناک هستند که نحوه دفع آنها با زباله های شهری میبایست کاملا متفاوت باشد؛ اما همانگونه که مشاهده می شود این زباله ها به صورت غیر بهداشتی و غیرقانونی اینچنین یک گوشه از بیمارستان رها می شود تا همچون پسماندهای شهری جمع آوری شود.

سوالی که مطرح می شود این است که چه شخص، نهاد یا ارگانی باید مشکلات بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان را به این ارگان گوشزد و یا آن را مورد بازخواست قرار دهد؟

روز گذشته نیز تصاویری از سرویس های بهداشتی(غیر بهداشتی) خانه بهداشت شهرک مدنی منتشر شد که مسئولین این شبکه هیچ واکنشی به آن نشان ندادند.