مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان: دفاتر تسهیل گری باجذب سرمایه گذاران کار آفرینی و اشتغال را توسعه دهند

اسداله ترحم  / خورنا – مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان
گفت: آموزش‌های مهارتی فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده و یا کارایی و توانایی او را در انجام آن‌ افزایش می‌دهد.
عبدالنبی سواعدی در نشست با دفاتر تسهیل گری که با حضور معاون تعاون اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی، کارشناسان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: افزایــش دسترســی اقشــار آســیب پذیر و آســیب دیدگان اجتماعی از فرصتهــای مهــارت آمــوزی باید توسط دفاتر تسهیل گری و بــا هماهنگــی دستگاههای زیربط در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره بــر ارائه آموزشهای مهارتی محصــول محــوری برضرورت داشتن مهارت و توانایی کافی برای ورود به بازار کار تاکید وعنوان کرد: نیاز است جوانان به سمت فراگیری فنون مهارتی و ارتقاء توانمندی  برای حرکت به سمت اشتغال هدایت شوند.
سواعدی تصریح کرد: ارتقاء کیفیت مهارت آموزی، کاهش فقر مهارتی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان با رویکرد توسعه اشتغال باید از محورهای  اصلــی دفاتر تسهیل گری در بخــش نیــروی انســانی باشد.
سواعدی بیان کرد: افزایش آموزش های تقاضا محور بجای آموزش های عرضه محور ،توسعه و تقویت آموزش ها بر مبنای نیاز بازار کارمی تواندواز طریق نیاز سنجی زمینه ساز توسعه اشتغال است.
وی با اشاره به اینکه برای آموزش مهارتی نیاز به مسیر شغلی است بیان کرد:زنجیره دفاتر تسهیل گری، فنی وحرفه ای و تعاون می تواند زمینه ساز ورود بسیاری از جوانان جویای کار به بازار کار باشد.
سواعدی گفت: بسیاری از کسب وکارهای را می توان در حوزه فضای مجازی، الکترونیکی و اجرای استارتاپ ایجاد کرد.
سواعدی تاکیدکرد: تسهیل گران علاوه بر شناسایی افراد نیازمند و آسیب دیده سرمایه گذاران مهارتی و کار آفرینی دا جذب نمایند.
وی افزود: دفاتر تسهیل گری با شناسایی افراد پس از فراگیری آموزش مهارتی وکمک  به تشکیل تعاونی می توانند اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته توسعه دهند.
سواعدی ادامه داد: فعالیت دفاتر تسهیل گری نیاز به توسعه دارد و باگسترش خودباوری عمومی در جامعه عامه مردم را برای تحقق  اهداف همراه کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تربیت نیروهای کاردان و کارآفرین همراه با مهارت‌آموزی و آمیختن علم و فن و به کارگیری آن‌ها در محیط‌های کار و صنعت، سبب می‌شود تا حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور تسریع و تضمین شود.
گفتنی است، کار گذاران دفاتر تسهیل گری، معاون تعاون، کار ورفاه اجتماعی در معیت مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان از کارگاههای مهارتی فنی وحرفه ای مناطق حاشیه اهواز بازدید کردند.