حذف آغاجاری از نقشه راههای اصلی کشور…!

خورنا_بهنام کنارکوهی/ چرا راههای ارتباطی آغاجاری از اصلی به فرعی تبدیل شده است؟!  چه کسانی در مساله نقش داشته اند از حذف آغاجاری سود میبرند؟ کدام راه جایگزین شده است؟! چه کسی پیگر حل این معضل بزرگ خواهد بود؟! آیا در اقدام بعدی آغاجاری را از نقشه شهرهای کشور حذف خواهند کرد؟! و سوالات متعدد دیگر که شاید جز افسوس پاسخ دیگری نخواهند داشت
تنها پاسخ قانع کننده به این سوالات حل این معضل است نه چیزی دیگر…