آیا واقعادارابی ازشهرداری خرمشهر رفت؟

خورنا- صبح امروز یکشنبه جلسه شورای شهرخرمشهربا موضوع احراز سکونت دارابی شهردار این شهر برگزار و باچهاررای مثبت وسه رای اعضای ترک کننده جلسه که ممتنع محاسبه شد، سکونت نداشتن شهردار از سوی این شورا احراز گردید.
همچنین پس از عزل شهردار، عزیز ساعدی به عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر انتخاب شد.
عزیز ساعدی پیشتر نیز سرپرستی شهرداری خرمشهر، معاون مالی شهرداری، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهررادرکارنامه دارد.
شایان ذکراست که آقایان بچاری، بندری وربیعی سه عضوشورای شهرخرمشهر به نتیجه جلسه اعتراض داشته وخواهان رسیدگی فوری مسولان به تخلف مورد ادعای خودهستند.