?دلیل عدم برگزاری نمایشگاه پاییزه در امیدیه چیست؟

اسداله ترحم/ ‌خورنا – در حالیکه در اکتر شهرستانهای اطراف امیدیه نمایشگاه های پاییزه یا نمایشگاه لوازم التحریر برگزار شده، باز هم در امیدیه هیچ خبری از برگزاری نمایشگاه نیست.
عدم برگزاری نمایشگاه در امیدیه باعث شده که مردم در تماسهای خود با خورنا از موج گرانفروشی لوازم التحریر در بازار شاکی بوده و خواستار پاسخگویی مسولین شهرستان از علت عدم برگزاری نمایشگاه باشند.
حمایت از بازاریان و اصناف و عدم برگزاری نمایشگاه باعث شده که دود ان به چشم مردم رفته و اولیای دانش اموزان فشار زیادی را بابت گرانفروشی لوازم التحریر تحمل کنند.