کمیسیون‌های شورای شهرخرمشهر به کدام جریان تعلق گرفتند

خورنا-به نقل ازروابط عمومی شهرداری خرمشهر، جلسه انتخاب کمیسیون های داخلی شورا و نمایندگان شورا در سازمان ها و مجامع روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۳ در شورای اسلامی شهر خرمشهر انجام شد.

✅ با رای اکثریت اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر ، نمایندگان شورا در سازمان های تابعه و کمیسیون های شهرداری خرمشهر به شرح ذیل انتخاب شدند :

– آقای میلاد پورحمزاوی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در سازمان حمل و نقل و سازمان فضای سبز خرمشهر انتخاب شد

– آقایان میلاد پورحمزاوی و امیر سامری بعنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر خرمشهر در هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری خرمشهر انتخاب شدند

– آقای علی بندری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای علی بندری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در کمیته زیباسازی شهرداری خرمشهر تعیین شد

– آقای امیر سامری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری خرمشهر تعیین شد

– آقای علی بندری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای علی بندری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در شورای نامگذاری انتخاب شد

– آقای امیر سامری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در کمیته پسماند شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای پورحمزاوی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای میلاد پورحمزاوی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای میلاد پورحمزاویبعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در سازمان حمل و نقل شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای علی بندری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در واحد آرامستان شهرداری خرمشهر انتخاب شد

– آقای موسی مطور جزیره بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در کمیسیون رفع موانع و توسعه سرمایه گذاری انتخاب شد

– آقایان موسی مطور جزیره عضو اصلی و علی بندری عضو علی‌البدل بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در بخش وظیفه عمومی انتخاب شدند

– آقایان میلاد پورحمزاوی و امیر سامری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در هیئت سرمایه گذاری شهرداری انتخاب شدند

– آقای موسی مطور جزیره بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در شورای سلامت انتخاب شد

– آقایان میلاد پورحمزاوی و امیر سامری بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در ساماندهی بازارها انتخاب شدند

– آقایان علی بندری و میلاد پورحمزاوی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در شورای شهرستان انتخاب شدند

– آقای موسی مطور جزیره بعنوان نماینده شورای اسلامی شهر خرمشهر در هیئت حل اختلاف انتخاب شد
بااین نتیجه اکثریت مطلق کمیسیون‌ها دراختیار طیف منسوب به نماینده خرمشهر قرارگرفت وطیف مخالف هیچ کدام ازکمیسیونهای شورا ا بدست نگرفت.
این تغییرات بنیادین احتمالارویارویی دوجریان شورانشین درآینده ای نه چندان دور رابهمراه خواهدداشت.