صعود جوان هفتکلی به قله علم کوه

احسان غلامی جوان شایسته هفتکلی توانست قله علم کوه با ارتفاع ۴۸۵۰ متر را فتح کند

خبرگزاری خورنا این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید