ترویج حقوق شهروندی و تقویت روحیه مطالبه گری زیر بنای توسعه پایدار است

 

سالها مباحث محرومیت زدایی ، کمبودها و مشکلات شهری، عقب ماندگی شهر از فرایند توسعه جزو کلیدواژه های تکراری و قابل تامل در سطح شهرستان مسجدسلیمان بوده است.
علیرغم طول و مدت زمان شهرنشینی یکی از مقولات مهم ایجاد و تضمین توسعه پایدار شهر افزایش آگاهی و ترویج حقوق شهروندی و تقویت روحیه مطالبه گری است
و در این خصوص نقش نهادهای حاکمیتی و مسوول بخصوص حوزه اجتماعی فرمانداری و معاونت فرهنگی شهرداری و سازمان های مردم نهاد بسیار حائز اهمیت است.

در این راستا مسولین مربوطه میبایست با شناسایی تمام ظرفیتها و پتانسیل انجمن های مردم نهاد و دعوت از ایشان و بررسی چالشها ، ضمن رفع موانع نسبت به ایجاد زمینه فعالیت این نهادهای مدنی با بسیج امکانات فرهنگی و فضاهای آموزشی در اختیار نیروی انسانی موجود بابرنامه ریزی منسجم نسبت به آموزش مردم اقدام نمایند.
و این ضرورت میبایست توسط نخبگان جامعه شهری بیشتر مورد توجه قرارگیرد و با حمایت و برنامه ریزی مسئولین و ایجاد زیرساختهای لازم توسط ایشان نسبت به تشکیل انجمن ها و کارگروه های مربوطه اقدام نمایند تا با ترویج حقوق شهروندی نسبت به تقویت روحیه مطالبه گری به کمک رسانه های موجود شهر اقدام شود
نقش رسانه در توسعه آموزش و تقویت روحیه مطالبه گری بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است ، که در این راستا میبابست در خصوص ساماندهی و حمایت و تقویت رسانه در سطح شهر اقدامات اساسی صورت گیرد،تا یکی از ملزومات توسعه پایدار در این شهر تقویت شود و مردم و نهادهای مدنی با توان و آگاهی بیشتر به رصد و پایش عملکرد مسئولین شهری و کارآمدی ایشان را پایش نمایند و در مسبر مطالبه هدفمند اقدام نماید.

 

نصرت ناصری کریموند ، فعال رسانه ای