گردهمایی شهرداران استان خوزستان به میزبانی شهرستان رامهرمز

 گردهمایی یک روزه شهرداران سراسر استان با هدف ارائه داشته های شهرداران و تبادل اطلاعات و تجارب بین همدیگر در شهرستان رامهرمز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خورنا شایان ذکر است مسئولین رامهرمزی در این برنامه ضمن برشمردن بعضی مشکلات ، از کمبود قیر ، ۹کیلومتر کانال کشاورزی در سطح شهر و خطوط انتقال آب فرسوده گفتند.

این اقدام و حضور شهرداران و مسئولین دولتی و استانداری در شهرستان و استفاده از تجارب و هم اندیشی های آنان می تواند گامی موثر در پیشرفت و توسعه شهرستان رامهرمز باشد.