فیلم: پیش‌بینی وزارت اطلاعات از وقوع سیل ۹۸

دو ماه پیش از سیل نودوهشت یعنی در بهمن نودوهفت وزارت اطلاعات وقوع سیل خوزستان را پیش‌بینی می‌کند اما متاسفانه دولت نسبت به پیش‌ بینی یکی از ارگانهای امنیتیِ زیرمجموعه خود سهل انگاری می‌کند و نتیجه این بی اهمیتی فاجعه سیل امسال بود