رئیس بهزیستی شهرستان هفتکل:جامعه آماری معلولان هفتکل قریب به هزار نفر است

ظهر امروز به مناسبت هفته بهزیستی رییس این اداره عملکرد یکساله خود را تشریح کرد

کاوس صفایی در ابتدا عملکرد یکساله این اداره را نسبت به گذشته را مثبت ارزیابی کرد و شاخص های عملکرد را بصورت تیتر وار برای حاضران تشریح کرد

صفایی در ادامه گریزی به جامعه آماری معلومان این بهزیستی زد و گفت:قریب به هزاز نفر تحت پوشش این اداره هستند و واقعا نیازمند کمک همه خیرین هستم چون به تنهایی نمیتوان با اعتبار کم خدمات مناسبی را ارائه داد

وی در پایان از امام جمعه و فرماندار و نماینده مردم جهت حمایت از این بهزیستی قدر دانی کرد