نگاهی به عملکرد افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان در ۳۶۰ ثانیه/فیلم

ورزش و جوانان خوزستان در بیراهه مدیریتی ، جامعه ورزش و جوان در نگرانی