نصیرزاده از همه ظرفیت های کشتی استفاده خواهم کرد

هرکس دلش برای کشتی بسوزد بایستی از توانایی هایش استفاده شود
کاندیدا در ریاست فدراسیون کشتی با حضور در جمعی از پیشکسوتان کشتی استان با حیدرزاده ریس هیات کشتی استان ایلام دیدار وگفتگو کرد
دراین نشست صمیمی نصیرزاده از مهمترین برنامه خود برای تامین منابع مالی فدراسیون کشتی در وضعیت فعلی استفاده از ظرفیت قانونی وحقوقی وکمک ازوزارتخانه ها درآمد زا اعلام داشت
نصیرزاده درادامه افزود اعتقاد دارم برای توسعه کشتی بایستی تعامل مثبت با وزارتخانه های آموزش وپرورش و وزارت علوم داشت و بنده در همین راستا جلساتی را مسئولین مربوطه برگزار نموده ام که مورد استقبال آنان هم قرار گرفته است
نصیرزاده در انتها ادامه داد به اداره فدراسیون کشتی به صورت متمرکز اعتقادی ندارم و دراین خصوص یکی از مهمترین برنامه های بنده اداره فدراسیون با تفویض اختیار بخش قابل توجهی از امور به روسای محترم هیات استانی است
دراین نشست صمیمی جمعی از روسای هیات های ورزشی استان ایلام نیز حضور داشتند