هادی شکوری به استقلال تهران پیوست

به گزارش خورنا|بعد از قبول استغفای محمد نوازی از سوی محمد مومنی مدیر آکادمی استقلال، هادی شکوری به جای محمد نوازی، به عنوان سرمربی تیم جوانان استقلال انتخاب شد