مصوبات جلسه مشورتی و برنامه ریزی دهیاران بخش جایزان با حضور مدیران دستگاه های اجرائی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – همکاری اداره برق جهت اصلاح، تعویض، توسعه و احداث شبکه های انتقال برق، تامین روشنایی ونیز جابجایی شبکه برق از معابر روستاها

همکاری اداره آبفار جهت تامین آب شرب سالم و نیز ترمیم، تعویض، توسعه واحداث خطوط انتقال و شبکه آبرسانی روستاهاپیگیری وهمکاری اداره راهداری، راه وشهرسازی، پلیس راهور جهت رفع مشکلات ترافیکی روستاها از قبیل نصب علائم راهنمایی و رانندگی،خط کشی، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز جاده های بین روستایی
پیگیری وهمکاری اداره راهداری و ادراه راه و شهرسازی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح بخش
پیگیری و همکاری اداره بنیاد مسکن جهت بازنگری و تهیه طرح هادی روستاها
پیگیری و همکاری اداره بنیاد مسکن جهت بهسازی سطح روستاها با استفاده از اعتبارات استانی
همکاری سد و شبکه مارون، جهاد کشاورزی و دهیاران جهت مدیریت بهینه آب رها سازی شده به منظور کشت برنج