بخشدار مرکزی هفتکل خبر داد: ۴روستای بخش مرکزی از محل اعتبارات روستاهای بدون دهیار بهسازی و خیابان سازی می شوند

مهدی علیجانی در گفتگو با خبرگزاری خورنا ضمن اعلام این خبر بیان داشت :با حمایت و پشتیبانی مهندس ظاهری نماینده مردم و مساعدت وهمکاری فرماندار محترم و پیگیریهای مستمر بخشدار مبلغ دو میلیارد وسیصد میلیون ریال برای بهسازی راه هاوخیابانها روستاهای سرتیوک علیا وصفلی،دیمه درب ،بن اسیاب اختصاص یافته و پیمانکار آن نیز مشخص و به زودی کار خود را شروع خواهد کرد،که شامل جدولکاری ،احداث جوی وجدول ،زیرسازی وپل سازی میباشد.

مهندس علیجانی افزود :سال گذشته نیز از محل همین اعتبارات بهسازی در روستاهای شورباریک ودیمه درب انجام گرفت.