فیلم: دستورات تخت خوابی استاندار خوزستان !

استاندار خوزستان در اقدامی نوین از شیوه جدید مدیریت استان رونمایی کرد: مدیریت تختخوابی!