زرانژاد سرپرست دانشگاه علوم وفنون خرمشهر گفت:

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر باید به دانشگاه اول و برند علوم دریا در کشور تبدیل شود

  • سرپرست دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر عنوان کردکه : روندجدیدمدیریت دانشگاه علوم وفنون دریایی مبنی برتعامل بیشتربانخبگان ومتخصصان بومی منطقه است. توجه بیشتر واستفاده ازتوان نخبگان دوشهرخرمشهر و آبادان در تقویت ساختارعلمی وپژوهشی، باعث رونق بیشترو اعتلای علمی منطقه و کشورخواهدبود.

زرانژادافزود: برنامه های متعددی در دستور کاراست تا بتوانیم ضمن رشدظرفیتهای علمی وپژوهشی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر به جایگاه اصلی خود یعنی رتبه اول کشوروبرندعلوم دریایی کشوردست یابد.