مطالعه زیست محیطی خوریات ماهشهر پایان یافت

خورنا : به منظور توجه بیشتر به جامعه و همچنین مطالعه زیست محیطی خوریات منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پروژه حمایتی در مرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی فجر با موفقیت به اتمام رسید.
به گزارش خورنا و به نقل از مهر، مطالعه زیست محیطی خوریات منطقه ویژه اقتصادی در جهت شناسایی فلزات سنگین در پساب صنایع و ایجاد راه کار های علمی و اصلاح آنها توسط مرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی فجر با موفقیت به اتمام رسید.
در این تحقیق غلظت فلزات سنگین کادمیوم، کبالت، مس، نیکل و سرب درخوریات منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر شامل خور غزاله، خور احمدی، خور جعفری، خور زنگی، خور غنام و همچنین پساب خروجی از واحد تصفیه پساب پتروشیمی فجر در فصلهای تابستان و زمستان اندازه گیری شد و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که غلظت فلزات سنگین در پساب خروجی تصفیه خانه پائین تر از سایر نقاط است که این موضوع می تواند به دلیل انجام عمل تصفیه توسط پتروشیمی فجر باشد.
مقایسه های انجام شده بین غلظت فلزات در پساب خروجی پتروشیمی فجر با استاندارد پساب ایران نشان داد که غلظت فلزات در پساب چندین برابر پائین تر از غلظت تعیین شده برای استاندارد پساب ایران است.
در رابطه با غلظت فلزات در رسوبات، نتایج این مطالعه نشان داد که بین غلظت فلزات در رسوب خورهای مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد که این اختلاف با توجه به موقعیت جغرافیایی هر خور قابل توجیه است.
همچنین این مقادیر در مقایسه با مطالعات انجام شده توسط محققان بر روی غلظت فلزات در رسوبات خور غزاله، خور احمدی خور زنگی و خور غنام در سال ۱۳۸۶، در حد پائین تری قرار دارد.
در این تحقیقات صورت گرفته با توجه به داده های به دست آمده می توان به وضوح نتیجه گرفت که فعالیت برخی واحدهای صنعتی، تجاری و شهری در منطقه باعث ورود مقادیر مختلفی از فلزات به خور موسی و آبزیان می شود. اما از طرف دیگر مطالعه پساب نشان می دهد انجام فرایندهای تصفیه توسط واحدهای تصفیه پساب پتروشیمی فجر در کاهش غلظت فلزات سنگین مطالعه شده در خور دریافت کننده پساب بسیار موثر بوده و به طور کلی غلظتهای خروجی بسیار پائین تر از حد مجاز ایجاد کننده خطرات زیست محیطی است.
به همین دلیل در این تحقیقات توصیه شده که تمام منابع و خروجیهای مجاز و غیر مجاز در منطقه شناسایی شده و از تخلیه پساب به طور مستقیم به خوریات جدا جلوگیری به عمل آید و ابتدا تمام پسابها در تصفیه خانه های پتروشیمی فجر تصفیه و سپس با حداقل بار آلودگی وارد خور شوند.
پتروشیمی فجر دارای دو تصفیه خانه بزرگ پساب صنعتی بوده که با ظرفیت مجموع ۹۸۰مترمکعب بر ساعت، پساب کارخانجات منطقه را تصفیه می کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.