نامه نماینده وزارت فرهنگ به کدخدای بندرمعشور(ماهشهر) یونس گاموری جهت تجهیز ساختمان دبستان به تاریخ ۱۳۲۴

#برگی_از_تاریخ_بندرماهشهر

آقای کدخدا یونس گاموری

 

به پیوست این نامه یکبرگ‌ اعلان ساختمان دبستان برای مزید اطلاع شما ارسال، امید است با حس فرهنگ‌خواهی که در آنجانب می باشد نسبت به ساختمان دبستان در بخش خود با این اداره تشریک مساعی فرموده و در تشویق اهالی کوشش فرمائید. قطعی است زحمات شما از طرف وزارت فرهنگ مورد قدرانی شایان خواهد بود

نماینده فرهنگ بندرمعشور – وحیدی