فرماندار رامشیر خبر داد:

برداشت ۸۰ هزار تن محصول از مزارع و باغات شهرستان رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی
سید مجید حسنی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر:

امسال بیش از ۷۰ هزار تن گندم و ۱۵ هزار تن صیفی جات با ارزش ریالی ۱۵۰ میلیارد تومان برداشت شد، که میتوان به ازای هر نفر سرانه جمعیت، حدود ۳ میلیون تومان گردش مالی در نظر گرفت که در تاریخ رامشیر بی نظیر است.

اگر ظرفیت های خدادادی شهرستان را در حوزه کشاورزی، معادن و انرژی به فعلیت برسانیم بخش عمده ای از مشکلات شهرستان حل خواهد شد.