عضو سابق شورای شهر امیدیه، معاون مدیر منابع انسانی در امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران شد

اسداله ترحم / خورنا – مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در حکمی محمدرضا امیری ‎فرد را به عنوان معاون مدیر منابع انسانی در امور پشتیبانی منصوب کرد

محمدرضا امیری ‎فرد از شهروندان شهرستان امیدیه است که پیش از این هم از مدیران ستادی شرکت ملی نفت ایران بود

محمدرضا امیری ‎فرد سابقه مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز آغاجاری و دو دوره عضویت در شورای شهر امیدیه را در کارنامه دارد.