کریمی فرد رسما استعفا داد

خورنا_بهنام کنارکوهی/ حسن کریمی فرد پس از لغو مصوبه اش توسط شورا شهر آغاجاری در اسفند ۹۷، گویا امروز با ارسال نامه ای به فرمانداری آغاجاری، رسما از حضور بر روی صندلی ریاست شهرداری آغاجاری که دلیل آنرا عدم تعامل با اعضای شورا شهر عنوان کرده است، استعفا داد.
شنیده های خورنا حاکی بر این است که اعضای شورای شهر مجددا بر سکانداری فریدون بوستان افروز بعنوان شهردار آغاجاری اصرار مینمایند‌ و عطف به نامه تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸، وی را مجددا به فرمانداری آغاجاری معرفی کرده اند.