گاهی برای زیباییِ شهر، کافی است هزینه نکنید!

؛ این روزها اگر سری به نقاط مختلف شهر بزنید، با تصاویر تاسف آوری از انواع نازیبایی ها در بسیاری از مناطق شهر، مواجه خواهید شد.

از جدول بندی مواج بزرگراه های شهر گرفته، تا آسفالت های فرونشسته خیابان ها، سیم های هوایی و آویزان چراغ های روشنایی، ساخت و سازهای غیر مجاز دستفروشان در بلوارها، دیوار نویسی های بدنه پل ها و پیاده روهای هفتاد و دو رنگ و نا همگون کوچه ها.

هر یک از این نازیبایی ها برای خود عاملی دارد. کوتاهی شهرداری، کمبود درآمدهای شهرداری، سطح پایین فرهنگی و عدم تعهد بسیاری از شهروندان و کوتاهی سازمان هایی همچون آبفا و شرکت توزیع نیروی برق و غیره، هر کدام، یکی از مهمترین عوامل ایجاد این مشکلات هستند.

اما در میان همه این نازیبایی ها، موردی وجود دارد که علت آن بسیار عجیب است و هدفی شگفت آور در پس آن دنبال می شود. این مورد، چیزی نیست جز، ریسه بندی های مضحک و اسفناک شهرداری، آن هم با هدف زیباسازی سطح شهر!!!

تمامی موارد پیش گفته، برای اصلاح نیاز به صرف بودجه دارند و این یکی برای اصلاحش، تنها یک کار لازم است: عدم صرف بودجه.

ما عاجزانه از مسئولین شهرداری خواهشمندیم، جلوی این حیف و میل بودجه با هدف زیباسازی شهر را بگیرند و بیش از این بر نازیبایی های شهر نیفزایند. برای ما جای بسی پرسش است که واقعا این ریسه بندی ها با نظر و سلیقه ی کدام مسئول کج سلیقه ای صورت می پذیرد که هر چه هم مدیران شهرداری تغییر می کنند، باز هم این سنت مضحک و تهوع آور ریسه بندی، برچیده نمی شود؟

آیا به اندازه کافی، شرکت توزیع نیروی برق اهواز، با سیم کشی های هوایی و نامرتبش شهر را به نابودی نکشانده که عزیزان شهرداری هم به آن می افزایند؟

از شهردار محترم اهواز که سال ها در ابر شهر تهران، مسئولیت های مهمی داشته اند و به خوبی با اصول زیباسازی شهری آشنا هستند، تقاضا می کنیم که هر چه زودتر در خصوص جمع آوری کلیه ریسه بندی ها از سطح شهر، دستورات لازم را صادر نمایند.