نظرسنجی برترین تصاویر جشنواره شهر زیبای من

به نظر شما بهترین اثر ثبت شده از طبیعت شهرستان رامشیر کدام مورد است؟

شما می توانید با توجه به آثار منتشر شده در کانال خورنا رامشیر (جستجوی هشتگ #شهر_زیبای_من) حداکثر به دو اثر ارسالی رای دهید.

بهترین اثر از نظر از شما کدام گزینه است؟

 • اثر شماره 8/علی پلیمی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 146/ابوالفضل شریفی (1% - 12 رای)
 • اثر شماره 194/حامد زبیدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 212/ابوالفضل منیعی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 184/علی عکرش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 201/امین زهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 32/هادی قهریان (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 204/سعید جابری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 91/عبدالساده حیدری فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 2/سجاد حمیدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 52/حسین رشیدی (1% - 9 رای)
 • اثر شماره 5/عزیز بنی تمیمی (1% - 5 رای)
 • اثر شماره 177/فاطمه شعبانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 182/صفیه فلک پور (13% - 107 رای)
 • اثر شماره 107/محمد حلیچی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 159/زینب شاغولی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 130/امید عموری (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 42/علیرضا آلبوطاها (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 3/مهسا صالحی (1% - 8 رای)
 • اثر شماره 101/علی محمودی پور (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 141/اشکان درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 53/ارمغان مرادی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 117/علی حمید (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 140/اشکان درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 20/علی رشیدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 142/زهرا شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 97/الهام حمیدی (1% - 5 رای)
 • اثر شماره 158/یاسمین حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 12/شهین عساکره (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 122/محمد آلبوشوکه (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 200/امین زهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 152/علی آلبوغبیش (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 37/سید مهدی هاشمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 9/جلال دانش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 76/پرنیان قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 105/حسام سلطانی فر (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 94/جواد حمید (1% - 11 رای)
 • اثر شماره 166/ابوالفضل پلیمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 99/زهرا حمیدی (1% - 11 رای)
 • اثر شماره 164/امین حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 25/محمد خمیسی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 75/پرنیان قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 50/عارف پیرو (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 211/ابوالفضل منیعی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 197/حلیمه حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 133/عادل غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 113/مریم قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 26/محمد خمیسی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 120/محمد آلبوشوکه (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 188/عبدالرحمن خالدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 23/کریم زرگانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 67/جواد حمید(زبیدی) (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 110/شهناز قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 207/محمد رضا سعیدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 198/حلیمه حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 71/سارا عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 77/علی قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 175/فاطمه شعبانی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 47/عبدالرسول علوانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 80/محمدمهدی معشوری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 84/احمد رضا افشار (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 15/یاسمین حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 137/رقیه کردونی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 4/مهسا صالحی (1% - 7 رای)
 • اثر شماره 127/فاطمه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 129/امید عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 135/رقیه کردونی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 11/شهین عساکره (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 82/احمدرضا افشار (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 7/عزیز بنی تمیمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 100/محمد آلبوعلی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 68/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 54/آرزو قنواتی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 16/یاسمین حمید (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 36/سید مهدی هاشمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 116/علی حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 143/فرید شاغولی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 155/زهرا عبدی زاده (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 55/اسماء درویشی (1% - 12 رای)
 • اثر شماره 39/ایمان حمید (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 119/ام البنین عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 144/یاسمن بخشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 95/جواد حمید (1% - 11 رای)
 • اثر شماره 206/ساجده حمیداوی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 1/محمد جواد شریفی (15% - 125 رای)
 • اثر شماره 216/صفا راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 163/ابراهیم شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 34/فاطمه پلیمی (3% - 23 رای)
 • اثر شماره 128/محمد شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 191/زاهد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 154/زهرا عبدی زاده (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 114/عبدالساده حیدری فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 203/سعید جابری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 178/فرهاد غبیشاوی (1% - 8 رای)
 • اثر شماره 64/مهسا صالحی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 183/علی عکرش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 215/صفا راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 45/رامین ظهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 102/محمدمهدی صالحی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 138/فرهاد شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 30/مهدی شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 149/انتظار حمید(زبیدی) (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 6/عزیز بنی تمیمی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 139/اشکان درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 168/هدیه میامی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 48/عبدالرسول علوانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 27/زینب آلبوغبیش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 33/فاطمه پلیمی (4% - 30 رای)
 • اثر شماره 35/سید مهدی هاشمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 22/محمد خمیسی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 98/الهام حمیدی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 156/صغری مرادی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 115/علی حمید (9% - 77 رای)
 • اثر شماره 40/ایمان حمید (1% - 7 رای)
 • اثر شماره 41/ایمان حمید (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 63/مجیب حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 213/مجید درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 18/راضیه ارگانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 157/جواد هلیچی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 118/عظیم پیرو (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 199/حلیمه حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 24/جابر سعیدنیا (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 134/عادل غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 153/فائز نصاری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 147/مهسا گردانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 180/سیدجمال محفوظیان (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 65/زهرا شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 66/یوسف خلیفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 167/هدیه میامی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 192/زاهد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 108/محمد حلیچی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 217/محسن حیدری (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 131/امید عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 214/عبدالعظیم معتوقی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 81/محمدمهدی معشوری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 136/رقیه کردونی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 83/احمدرضا افشار (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 104/حسام سلطانی فر (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 125/فاطمه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 126/فاطمه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 86/ریحانه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 169/هدیه میامی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 59/یسرا حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 72/سارا عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 202/سعید جابری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 111/یونس خالدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 96/الهام حمیدی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 78/علی قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 51/زهرا بیانی نسب (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 151/علی آلبوغبیش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 61/مجیب حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 187/رسول عکرش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 49/عارف پیرو (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 171/محمدحسین بهبهانی (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 165/محمد عموری (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 62/مجیب حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 10/محمود حریزاوی (6% - 54 رای)
 • اثر شماره 174/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 193/زاهد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 38/...... (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 44/رامین ظهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 185/سوگند منیعی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 21/فاطمه شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 56/خانم حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 92/عبدالساده حیدری فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 195/محمد شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 43/علیرضا آلبوطاها (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 87/ریحانه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 132/جمیل شریف زاده (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 73/سارا عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 109/شهناز قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 29/مهدی شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 186/سوگند منیعی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 172/دیانا حمید (9% - 73 رای)
 • اثر شماره 93/علی رشیدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 190/عاطفه موسوی (9% - 73 رای)
 • اثر شماره 70/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 150/علی آلبوغبیش (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 145/یاسمن بخشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 57/خانم حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 173/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 124/سیدرضا موسوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 148/مهسا گردانی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 58/یسرا حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 123/ماجد عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 28/مهدی شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 112/مریم قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 79/فائزه شعبانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 13/علی عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 31/هادی قهریان (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 189/عاطفه موسوی (9% - 74 رای)
 • اثر شماره 205/ساجده حمیداوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 17/راضیه ارگانی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 106/حسام سلطانی فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 196/مریم شاغولی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 162/احمد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 46/رامین ظهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 74/امیرحسین مهاجر شجاعی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 19/علی رشیدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 121/محمد آلبوشوکه (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 176/فاطمه شعبانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 181/مهدی امیری (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 69/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 170/حسین بهبهانی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 60/یسرا حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 210/محمدمهدی گردانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 179/فرزانه حمیدی زاده (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 14/محمود حریزاوی (4% - 36 رای)
 • اثر شماره 103/محمدمهدی صالحی (0% - 1 رای)
بارگذاری ... بارگذاری ...