نظرسنجی برترین تصاویر جشنواره شهر زیبای من

به نظر شما بهترین اثر ثبت شده از طبیعت شهرستان رامشیر کدام مورد است؟

شما می توانید با توجه به آثار منتشر شده در کانال خورنا رامشیر (جستجوی هشتگ #شهر_زیبای_من) حداکثر به دو اثر ارسالی رای دهید.

بهترین اثر از نظر از شما کدام گزینه است؟

 • اثر شماره 23/کریم زرگانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 130/امید عموری (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 166/ابوالفضل پلیمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 187/رسول عکرش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 174/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 20/علی رشیدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 96/الهام حمیدی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 64/مهسا صالحی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 150/علی آلبوغبیش (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 184/علی عکرش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 177/فاطمه شعبانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 180/سیدجمال محفوظیان (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 86/ریحانه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 57/خانم حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 114/عبدالساده حیدری فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 31/هادی قهریان (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 12/شهین عساکره (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 63/مجیب حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 5/عزیز بنی تمیمی (1% - 5 رای)
 • اثر شماره 162/احمد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 104/حسام سلطانی فر (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 59/یسرا حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 109/شهناز قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 171/محمدحسین بهبهانی (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 98/الهام حمیدی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 188/عبدالرحمن خالدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 121/محمد آلبوشوکه (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 145/یاسمن بخشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 13/علی عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 52/حسین رشیدی (1% - 9 رای)
 • اثر شماره 75/پرنیان قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 113/مریم قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 152/علی آلبوغبیش (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 47/عبدالرسول علوانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 106/حسام سلطانی فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 183/علی عکرش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 131/امید عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 179/فرزانه حمیدی زاده (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 118/عظیم پیرو (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 79/فائزه شعبانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 140/اشکان درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 35/سید مهدی هاشمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 97/الهام حمیدی (1% - 5 رای)
 • اثر شماره 10/محمود حریزاوی (6% - 54 رای)
 • اثر شماره 151/علی آلبوغبیش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 54/آرزو قنواتی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 125/فاطمه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 101/علی محمودی پور (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 71/سارا عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 103/محمدمهدی صالحی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 55/اسماء درویشی (1% - 12 رای)
 • اثر شماره 178/فرهاد غبیشاوی (1% - 8 رای)
 • اثر شماره 30/مهدی شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 108/محمد حلیچی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 142/زهرا شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 144/یاسمن بخشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 41/ایمان حمید (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 48/عبدالرسول علوانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 28/مهدی شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 68/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 67/جواد حمید(زبیدی) (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 93/علی رشیدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 157/جواد هلیچی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 168/هدیه میامی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 72/سارا عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 53/ارمغان مرادی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 176/فاطمه شعبانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 74/امیرحسین مهاجر شجاعی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 45/رامین ظهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 172/دیانا حمید (9% - 73 رای)
 • اثر شماره 78/علی قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 26/محمد خمیسی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 7/عزیز بنی تمیمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 122/محمد آلبوشوکه (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 148/مهسا گردانی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 66/یوسف خلیفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 102/محمدمهدی صالحی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 173/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 22/محمد خمیسی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 143/فرید شاغولی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 120/محمد آلبوشوکه (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 61/مجیب حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 190/عاطفه موسوی (9% - 73 رای)
 • اثر شماره 29/مهدی شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 111/یونس خالدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 138/فرهاد شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 14/محمود حریزاوی (4% - 36 رای)
 • اثر شماره 210/محمدمهدی گردانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 191/زاهد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 36/سید مهدی هاشمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 196/مریم شاغولی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 165/محمد عموری (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 62/مجیب حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 134/عادل غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 216/صفا راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 201/امین زهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 19/علی رشیدی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 9/جلال دانش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 137/رقیه کردونی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 3/مهسا صالحی (1% - 8 رای)
 • اثر شماره 17/راضیه ارگانی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 39/ایمان حمید (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 214/عبدالعظیم معتوقی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 193/زاهد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 126/فاطمه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 169/هدیه میامی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 154/زهرا عبدی زاده (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 123/ماجد عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 60/یسرا حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 159/زینب شاغولی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 189/عاطفه موسوی (9% - 74 رای)
 • اثر شماره 40/ایمان حمید (1% - 7 رای)
 • اثر شماره 16/یاسمین حمید (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 116/علی حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 217/محسن حیدری (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 69/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 56/خانم حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 124/سیدرضا موسوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 199/حلیمه حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 1/محمد جواد شریفی (15% - 125 رای)
 • اثر شماره 133/عادل غبیشاوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 32/هادی قهریان (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 215/صفا راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 37/سید مهدی هاشمی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 135/رقیه کردونی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 197/حلیمه حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 87/ریحانه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 149/انتظار حمید(زبیدی) (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 211/ابوالفضل منیعی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 213/مجید درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 76/پرنیان قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 186/سوگند منیعی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 38/...... (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 136/رقیه کردونی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 58/یسرا حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 167/هدیه میامی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 27/زینب آلبوغبیش (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 198/حلیمه حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 105/حسام سلطانی فر (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 194/حامد زبیدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 155/زهرا عبدی زاده (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 21/فاطمه شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 139/اشکان درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 25/محمد خمیسی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 82/احمدرضا افشار (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 8/علی پلیمی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 6/عزیز بنی تمیمی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 33/فاطمه پلیمی (4% - 30 رای)
 • اثر شماره 42/علیرضا آلبوطاها (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 170/حسین بهبهانی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 24/جابر سعیدنیا (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 107/محمد حلیچی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 110/شهناز قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 84/احمد رضا افشار (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 11/شهین عساکره (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 185/سوگند منیعی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 15/یاسمین حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 147/مهسا گردانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 164/امین حیدری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 51/زهرا بیانی نسب (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 18/راضیه ارگانی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 163/ابراهیم شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 132/جمیل شریف زاده (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 92/عبدالساده حیدری فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 181/مهدی امیری (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 146/ابوالفضل شریفی (1% - 12 رای)
 • اثر شماره 43/علیرضا آلبوطاها (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 95/جواد حمید (1% - 11 رای)
 • اثر شماره 46/رامین ظهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 200/امین زهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 2/سجاد حمیدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 207/محمد رضا سعیدی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 99/زهرا حمیدی (1% - 11 رای)
 • اثر شماره 77/علی قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 73/سارا عساکره (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 202/سعید جابری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 81/محمدمهدی معشوری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 156/صغری مرادی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 175/فاطمه شعبانی (0% - 2 رای)
 • اثر شماره 34/فاطمه پلیمی (3% - 23 رای)
 • اثر شماره 112/مریم قنواتی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 80/محمدمهدی معشوری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 158/یاسمین حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 65/زهرا شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 127/فاطمه راهبر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 203/سعید جابری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 195/محمد شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 4/مهسا صالحی (1% - 7 رای)
 • اثر شماره 212/ابوالفضل منیعی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 94/جواد حمید (1% - 11 رای)
 • اثر شماره 182/صفیه فلک پور (13% - 107 رای)
 • اثر شماره 50/عارف پیرو (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 204/سعید جابری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 128/محمد شریفی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 206/ساجده حمیداوی (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 91/عبدالساده حیدری فر (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 205/ساجده حمیداوی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 49/عارف پیرو (0% - 1 رای)
 • اثر شماره 115/علی حمید (9% - 77 رای)
 • اثر شماره 129/امید عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 100/محمد آلبوعلی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 44/رامین ظهیری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 192/زاهد حمید (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 117/علی حمید (0% - 3 رای)
 • اثر شماره 141/اشکان درویشی (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 83/احمدرضا افشار (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 119/ام البنین عموری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 153/فائز نصاری (0% - 0 رای)
 • اثر شماره 70/سعید غبیشاوی (0% - 0 رای)
بارگذاری ... بارگذاری ...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.