رئیس جهاد کشاورزی هفتکل :سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت غلات ممنوع

مهندس اسلام بهمنی نیا در گفتگو با پایگاه خبری خورنا بیان داشت :با توجه به اینکه برخی از کشاورزان پس از برداشت برای از بین بردن بقایای کاه و کلش گندم و جو اقدام به آتش زدن مزرعه می کنند این مسئله سبب از بین رفتن میکرو ارگانیسم در خاک شده و همچنین آلودگی محیط زیست را در پی خواهد داشت

وی ادامه داد :ماندن بقایای گیاهی (کاه کلش،) در زمین سبب حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از تخریب شدن خواهد شد، و همچنین شخم پس از برداشت و به زیر خاک بردن بقایای گیاهی سبب افزایش ماده آلی خاک نیز خواهد شد

بهمنی نیا در پایان گفت :سوزاندن بقایای گیاهی جرم است و با متخلف برخورد خواهد شد، برای مجرم تا یک سال حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است