آب در ۱۰ کیلومتری اهواز؛ مدیران بحران برای اهواز چه می کنید

?یک گزارش رسیده به خورنا حاکی است که کانال کوثر در روستای الباجی در کیلومتر ۱۵ جاده اهواز شوش صبح امروز شکسته و آب به سرعت در حال پیشروی به سمت اهواز است.

?گزارش خورنا نشان می دهد که این آب امروز ساعت ۱۱ صبح در کیلومتر ۱۸ بوده و در ساعت ۵ عصر به کیلومتر ۱۱ جاده اهواز شوش رسیده است.

?با توجه به وجود تاسیسات نفتی، شهرک صنعتی شماره ۲، سپاه ولیعصر(عج)، شهرک حمل و نقل و بسیاری دیگر از تاسیسات صنعتی، ضرورت دارد هرچه سریعتر تمهیدی برای حل این مسئله بسیار مهم اندیشیده شود.

?با توجه به وجود تاسیسات نفتی، شهرک صنعتی شماره ۲، سپاه ولیعصر(عج)، شهرک حمل و نقل و بسیاری دیگر از تاسیسات صنعتی، ضرورت دارد هرچه سریعتر تمهیدی برای حل این مسئله بسیار مهم اندیشیده شود.