آب در ۱۰ کیلومتری اهواز؛ مدیران بحران برای اهواز چه می کنید

🔹یک گزارش رسیده به خورنا حاکی است که کانال کوثر در روستای الباجی در کیلومتر ۱۵ جاده اهواز شوش صبح امروز شکسته و آب به سرعت در حال پیشروی به سمت اهواز است.

🔹گزارش خورنا نشان می دهد که این آب امروز ساعت ۱۱ صبح در کیلومتر ۱۸ بوده و در ساعت ۵ عصر به کیلومتر ۱۱ جاده اهواز شوش رسیده است.

🔹با توجه به وجود تاسیسات نفتی، شهرک صنعتی شماره ۲، سپاه ولیعصر(عج)، شهرک حمل و نقل و بسیاری دیگر از تاسیسات صنعتی، ضرورت دارد هرچه سریعتر تمهیدی برای حل این مسئله بسیار مهم اندیشیده شود.

🔹با توجه به وجود تاسیسات نفتی، شهرک صنعتی شماره ۲، سپاه ولیعصر(عج)، شهرک حمل و نقل و بسیاری دیگر از تاسیسات صنعتی، ضرورت دارد هرچه سریعتر تمهیدی برای حل این مسئله بسیار مهم اندیشیده شود.