جایزان میزبان مسابقات شطرنج اوپن کشوری شد

اسداله ترحم / خورنا – برای اولین بار در تاریخ ورزش جایزان ، مجوز میزبانی مسابقات شطرنج اوپن کشوری به بخش جایزان داده شد.
در صورت تامین منابع مالی در خصوص برگزاری این رویداد ورزشی ، بخش جایزان در روزهای هفتم لغایت نهم فروردین ماه ٩٨ میزبان این مسابقات بزرگ خواهد بود.