برگزاری جلسات طرح های مخابراتی در فرمانداری شهرستان اندیکا

جلسه بررسی وپیگیری طرحهای مخابراتی درفرمانداری شهرستان اندیکا برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی، روز یکشنبه مورخه ۱۹اسفندماه ۱۳۹۷ جلسه ای به منظور پیگیری طرحهای مخابراتی شهرستان اندیکا با حضور آقایان: سعیدی پور فرماندار، اسماعیل زاده بخشدارمرکزی، رییس شورای شهر و فلاح زاده مدیرمخابرات منطقه خوزستان، معاون شبکه و رؤسای مخابرات شهرستانهای مسجدسلیمان واندیکا درمحل فرمانداری اندیکا، تشکیل وشبکه ارتباطی و مسائل مخابراتی رامورد بررسی قرار دادند.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان دراین جلسه، گزارشی از عملکرد مخابرات، درخصوص بهبودوضعیت شبکه ارتباطی درشهرستان اندیکا و روستاهای آن وطرحهای دردست اقدام ازجمله بهسازی وتوسعه تلفن ثابت، استفاده ازبستر واجرای فیبرنوری برای ارتقای شبکه تلفن ثابت وهمراه شهری وروستایی، اینترنت خانگی و یکپارچه سازی شبکه تلفن همراه روستایی را، ارائه نمود.
رحیم فلاح زاده ابراز امیدواری کرد؛ باهمت وتلاش همکارانم در مجموعه مخابرات منطقه خوزستان بتوانیم باتوسعه شبکه ارتباطی ومخابراتی واینترنت و با ایجاد شبکه ای پایدار، شاخص های کیفی وکمی مخابرات شهرستان را ارتقا بدهیم.
پس ازاتمام جلسه بمنظور بررسی وضعیت شبکه همراه اول، ازسایتهای تاراز و دلا شهرستان اندیکا بازدید به عمل آمد.