قصه ی بازنشستگی و فشار بازنشستگان همچنان در تقابل با استخدام نیروی جوان بسر می برد

خورنا | این بار بازنسشتگان که عرصه را برخود تنگ دیده، و با اجرای قانون باید بالاجبار کناره گیری کنند، با تشکیل وتأسیس شرکت های خود پایه (که خودشان عضو اصلی وسهام داران این شرکت ها هستند) بسان بدعت های گذاشته شده همچون تمدید ابقاء مدیران پس ازبازنشستگی در سالیان دور که باعث نابود کردن اندیشه های نو و سوختن تفکرات مدیریت جدیدمی شد، اکنون با تشکیل و تأسیس این شکل از شرکت ها قصد دارند تا لحظه ی آخر مالک وصاحب همه چیز وهمه ی کارها باشند.

آیا وقت آن نرسیده که بازنشستگان میدان های متصرف شده را تخلیه و به جوانان بسپارند!

اگر وقتش نرسیده، مسئولین بگویند چه کسی قرار است به فرصت های سوخته شده ی جوانان که با داشتن مدارک و مدارج بالای علمی از سن استخدام عبور می کنند، پاسخ بدهد.

به تبع آن، تا کی باید آقایان بازنشسته برمسند بمانند؟
یا با تأسیس شرکتهای سوری و با توجه به نفوذ خود همه ی قراردادها را بنفع خود مصادره کنند؟
متاسفانه این پدیده، از همان دور زدنهای قانونی برخی از مصوبات مجلس و قانون اساسی است.
دراین بین با تخطئه کردن شرکت های پیمانکاری، و واگذاری کارهای آنها به این شرکت سوری که اعضاء هیأت مدیره آن بطور کلی مدیران بازنشسته هستند، اولین لطمه را به ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی وارد نموده اند اما بشکلی موجه !!!

متاسفانه درشهرستان بندر ماهشهر هیچگونه مرجع نظارتی وجود ندارد تا به اینگونه جرائم شبهه سازمان یافته رسیدگی نماید.

بطورمثال شرکت بازنشستگان پتروشیمی رازی اقدام به این پدیده ی نادری کرده وشرکتی بنام پتروسامان رازی را تأسیس کرده، که قراراست همه پروژه از تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١ به این شرکت واگذار گردد.

پدیده ای نادر، که با تلفیقی از قدرت و ثروت تشکیل شده است، و هیچ کس بغیر قانون و قویه قضاییه توانایی رویارویی با آن راندارد!

نکته جالب اینکه مناقصات صوری برگزار شده و یا پیمان ها پس از اتمام به این شرکت واگذار می شود.

نکته جالب اینکه با این قراردادها، پیمانکار کارفرمای خود می گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • با تشکر ازرسانه ی وزین خورنا
    واقعاً چه کسی باید به این مشکلات رسیدگی بکند
    وتاکی مردم وبیکاران جامعه باید فدای قشری باولع سیری ناپذیر بشوند
    مسئولین نظارتی تا به کی بابد درخواب غفلت بسر ببرند