جمع آوری ۳۹۶ جام قلیان در اهواز با اجرای طرح‌های پاکسازی

خورنا- سرهنگ محمد دالوند ، اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با توزیع کنندگان قلیان در سطح اماکن عمومی عوامل پلیس موفق شدند ۳۹۶ جام قلیان را از عرضه کنندگان آن در سطح پارک ها و تفرجگاه های اهواز جمع‌آوری کنند.

وی بیان اینکه اجرای اینگونه طرح ها موجب رضایت و خرسندی شهروندان می شود،از شهروندان درخواست نمود تا با تعامل و مشارکت بیشتر در طرح برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی به ویژه در پارک ها و تفرجگاه ها پلیس را یاری کنند.