ایده ی خوب در کمک به دانش آموزان نیازمند

خورنا: اتفاق خوبی که در دبستان امام حسن مجتبی (ع) منطقه طیب آبادان با پیرایش رایگان و نظافت شخصی دانش آموزان بد سرپرست و بی بضاعت و با همکاری آموزشگاه آرایشگری افتاد.

مدیر مدرسه دراین باره گفت: باهماهنگی آموزشگاه آرایشگری ، دانش آموزان نیازمند را برای آرایش رایگان به آنجا بردیم. دستهاشونو شستیم و ناخن هاشونو گرفتیم. این بچه ها در این سن نیازمند محبت و تکریم هستند تا بتوانند مانن دیگر دانش آموزان فعالیت کنند.