مدير توسعه نواحي صنعتي سازمان منطقه ازاد اروند در پی حریق شهرک صنعتی:

سامانه ۱۲۵ بما خبر نداد

عباس مدحجی: شهرک صنعتی خرمشهر بامداد یکشنبه دچار حریق شد ولی آتش نشانی مخصوص شهرک در اطفای حریق مشارکت نداشت. در پی حضور نیروهای آتش نشانی شهرستان خرمشهر و اطفای حریق بجای آتش نشانان شهرک صنعتی ، پایگاه خبری خورنا خبری دراین باره منتشر کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی خرمشهر همان رو ضمن تایید خبر آتش سوزی در شهرک صنعتی خرمشهر گفته بود : بااینکه شهرک صنعتی در حوزه ی استحفاظی آتش نشانی خرمشهر نیست، اما نیروهای ما بسرعت به شهرک صنعتی مراجعه کردند. حراست شهرک از ورود آتشنشانان خرمشهر ممانعت کرد ولی درنهایت با شدت گرفتن آتش ، نیروهای آتش نشانی خرمشهر وارد شهرک شده و عملیات اطفای حریق را اجرا کردند. سعید خوری زاده علت آتش سوزی را اتصال برق عنوان کرده و از خسارات مالی بدون خسارت جانی خبر داده بود درحالی آتش نشانی شهرک در عملیات حضور نداشت.

 

مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه ازاد اروند ضمن تماس با خبرنگار خورنا علت موضوع فوق و اظهارات خوری زاده را غیرواقعی خواند و گفت: تلفنی از محل حریق به سامانه ۱۲۵میشود و سامانه ۱۲۵بجای اطلاع به پایگاه آتش نشانی ویژه شهرک صنعتی، مستقیم نیروهای سطح خرمشهر را اعزام میکند. وقتی آتش نشانان خرمشهر به شهرک صنعتی میرسند ، نیروهای حراست بعلت آدرس اشتباه محل حریق از ورود آنها ممانعت میکنند ولی درنهایت با استعلام مجدد و تایید مکان اجازه ورود داده و حتی تامحل حریق هم همراهیشان میکنند.
رضا صلبوخی در پایان گفت: چون سامانه ۱۲۵ به پایگاه آتش نشانی شهرک صنعتی خبر نداده بود ، آتش نشانان ما هیچ اطلاعی از حادثه نداشتند و در عملیات حضور نداشتند و نیروهای حراست هم به همین دلیل تعلل کردند. هیچ دلیل دیگری برای عدم حضور آتش نشانان ما نیست.

این اختلاف نظر رئیس سازمان آتش نشانی خرمشهر و مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه ازاد اروند  نسبت به اتفاق اخیر شاید بتواند پرده از عدم هماهنگی این دو ارگان بردارد گرچه برداشت نهایی به عهده مخاطب است.