استاندار خوزستان نظر کارکنان آبفای روستایی را در انتخاب مدیرعامل مدنظر قرار دهد

جمع کثیری از مدیران وکارشناسان و کارکنان آب و فلاضلاب روستایی خوزستان طی ارسال یاداشتی از استاندار و نمایندگان استان خواهان نظر سنجی از بین کارکنان شرکت آبفار نسبت به تعیین مدیرعامل جدید شدند

کارکنان ابفای روستایی در این یاداشت بیان داشتند : به هر طریق ممکن از شرکت آبفار خوزستان نظر سنجی بعمل اورده تا مشخص و مسجل گردد که تمایل زیادی به گزینه داخلی جهت تصدی مدیر عاملی اداره آبفار خوزستان وجود داشته و دارد لذا بازهم از شما تقاضا داریم نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب گزینه داخلی شرکت آبفار ومساعدت ویژهای را بفرمایید

لذا انتظار داریم استاندار محترم شخصا یا نماینده خود را بصورت نامحسوس در بین کارکنان سراسر آبفار استان فرستاده تا نظر آنها را در خصوص تعیین مدیرعامل جویا شود

با احترام

جمع کثیری از کارکنان آبفار استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.